Podmínky služby EnergyPoint sdílených power bank

Dále jen VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tato smlouva pro vás zakládá závažné právní závazky. Pokud nesouhlasíte s některou z podmínek této smlouvy, nevstupujte prosím na platformy, nepoužívejte žádnou ze služeb nabízených prostřednictvím platforem, ani si pro takové služby nezaregistrujte účet.

 1. VYMEZENÍ POJMŮ
  1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, představují dohodu (dále jen „Smlouva“) mezi vámi (dále jen „Uživatel“) a PagerSpeed s.r.o., IČ 08081603, DIČ CZ08081603, provozující sharingovou službu sdílených powerbank pod značkou EnergyPoint a našimi přidruženými společnostmi (dále jen „my“, „nás“ nebo „ENERGY POINT“, nebo „Energypoint“) ohledně vašeho používání služby sdílených powerbank (dále jen „služba“) v České a slovenské republice a vztahuje se na naši webovou stránku https://www.enrgy-power-sharing.cz, https://www.enrgy-power-sharing.sk a https://www.enrgy-power-sharing.eu (dále jen „webová stránka“) a na aplikaci EnergyPoint pro mobilní zařízení (dále jen „EnergyPoint App“) pomocí operačních systémů, jako je IOS a Android (Webové stránky a aplikace EnergyPoint se společně nazývají „platforma“).
  1.2 Vaše používání služby podléhá této smlouvě, našim zásadám ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) a pravidlům používání powerbank (dále jen „zásady používání“), které jsou umístěny na platformě. Použitím platformy, souhlasíte s přijetím našich Zásad používání a přijetím Zásad ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
  1.3 Vyhrazujeme si právo podmínky této smlouvy kdykoli upravit. Tyto změny vstoupí v platnost, jakmile upravenou smlouvu zveřejníme na platformě. Pokaždé, když použijete platformu nebo službu, bude platit aktuální verze této smlouvy. Pokud používáte platformu, nebo službu po úpravě této smlouvy, souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této aktuální verze smlouvy v upraveném znění.
  1.4 Tato smlouva obsahuje důležité informace týkající se vašich práv s ohledem na platformu a službu, včetně vašeho vztahu s námi. Přečtěte si prosím pečlivě tuto smlouvu a pravidelně ji kontrolujte.
 2. KVALIFIKACE UŽIVATELE
  Zaručujete a prohlašujete, že:
  (a) je vám 16 let nebo více; a máte potřebnou duševní a právní způsobilost k uzavření této smlouvy a používání služeb.
  (b) veškeré informace, které nám poskytnete při používání Služby, jsou přesné, úplné a aktuální;
  (c) vaše používání Služby neporušuje žádný platný zákon nebo nařízení.
 3. REGISTRACE UŽIVATELE
  3.1 Musíte se zaregistrovat na platformě prostřednictvím ověření mobilního telefonu pomocí autorizačního kódu zaslaného na Váš mobilní telefon, přihlášením se pod vaším účtem Facebook, nebo přihlášení se pod Vaším účtem Google. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že informace, které poskytnete během procesu registrace uživatele, jsou přesné a úplné, a budete nás neprodleně informovat o jakýchkoli změnách těchto informací.
  3.2 Uživatelský účet (dále jen „účet“), který si vytvoříte po dokončení registračního procesu, bude pro vás osobní účet. Svůj Účet nesmíte převést na nikoho jiného, ani dovolit nebo pomáhat jiným používat Službu prostřednictvím vašeho účtu.
  3.3 Po úspěšném dokončení procesu registrace uživatele, můžete začít používat Službu prostřednictvím Platformy v souladu s touto Smlouvou.
  3.4 Vyhrazujeme si právo kdykoli, a podle našeho vlastního uvážení pozastavit, odepřít nebo zrušit váš přístup k vašemu účtu, platformě a/nebo službě. Pokud Vám byl pozastaven, nebo Vám byl odepřen, nebo Vám byl odebrán přístup. Proti tomuto postupu, můžete podat stížnost uživatele na adresu podpora@energy-point-sharing.cz
 4. ZABEZPEČENÍ ÚČTU
  4.1 Jste odpovědní za bezpečnost svého Účtu, včetně přihlašovacích údajů a hesel. Ujistěte se prosím, že jste se na konci každé relace při používání mobilní aplikace odhlásili a opustili platformu podle správných kroků. Pokud prozradíte informace o svém účtu, můžete být odpovědní za jakékoli ztráty a důsledky takového jednání.
  4.2 Zodpovídáte za všechny akce a výsledky provedené v rámci vašeho účtu ((včetně mimo jiné používání powerbank EnergyPoint („dále jen powerbanky EnergyPoint“), vrácení powerbank EnergyPoint, uvolnění informací, sdělování informací)), ať už akce a výsledky způsobily jakoukoli škodu Vám, nám nebo třetí straně.
  4.3 Musíte nás prostřednictvím platformy okamžitě informovat, pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiné situaci, která může způsobit krádež nebo ztrátu vašeho účtu. Po oznámení o neoprávněném použití dočasně uzamkneme váš účet, ale berete na vědomí, že to zabere přiměřenou dobu a nebude to okamžité.
  4.4 Váš účet můžete používat pouze Vy a nesmí být sdílen s žádnou jinou osobou. Ujistěte se, že dodržujete níže uvedené zásady:
  (a) dbáte na to, aby byly vaše údaje o účtu vždy soukromé;
  (b) udržujete přihlašovací a ověřovací kód k vašemu účtu v bezpečí a důvěryhodném úložišti;
  (c) nepřevádíte žádnou část svého účtu na nikoho jiného;
  (d) dodržujete všechny platné zákony a podmínky této smlouvy v souvislosti s vaším účtem.
  4.5 Nesete odpovědnost za všechny akce a transakce provedené prostřednictvím vašeho účtu, pokud jste jej neuzavřeli, nebo nenahlásili jakékoli zneužití vašeho účtu k nám prostřednictvím Platformy, nebo na podpora@energy-point-sharing.cz.
 5. POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
  5.1 Používání SLUŽBY EnergyPoint, nebo také ENERGY POINT:
  (a) nejprve si stáhněte aplikaci EnergyPoint dostupnou v App Store a Google Play;
  (b) autorizujte Váš mobilní telefon poskytnutím platného mobilního čísla a zadáním jednorázové SMS s přístupovým kódem, kterou Vám na toto číslo zašleme;
  (c) doplňte údaje do Vašeho osobního účtu v aplikaci EnergyPoint;
  (d) zadejte si ve svém osobním účtu platební metodu;
  (e) naskenujte QR kód z nabíjecí stanice a postupujte dle pokynů v aplikaci EnergyPoint;
  (f) uhraďte zápůjční jistinu. Po uhrazení jistiny, Vám nabíjecí stanice vydá powerbanku;
  (g) zjistíte-li jakýkoli problém neprodleně oznamte tuto skutečnost na zákaznickou linku, prostřednictvím aplikace EnergyPoint, nebo nás kontaktujte mailem na podpora@enrgy-point-sharing.cz;
  (h) s výjimkou článku 10.1 této smlouvy, pokud budete powerbanku EnergyPoint používat za okolností, kdy:
           (i) jste byli poučeni nebo jinak informováni o nepoužívání powerbanky;
           (ii) powerbanka je vizuálně poškozená, vadná, nebo jinak nevhodná k použití;
          (iii) je-li powerbanka zjevně nevhodná k použití pro vaše zařízení;
  ponesete Vy výhradní odpovědnost a my nebudeme zodpovědní za žádné škody, nebo poškození majetku, či zranění způsobené Vám, nebo poškození majetku jakékoli třetí straně vyplývající z použití takové baterie EnergyPoint.
  (i) powerbanku EnergyPoint, musíte používat rozumným, ohleduplným a zákonným způsobem. Nesmíte ji poškozovat ani omezovat ostatní v jejím používání. Nesmíte powerbanku jakkoli poškozovat, např. vandalismem, vystavováním přímým povětrnostním vlivům, přetěžovat ji, vhazovat do ohně, nebo do vodních zdrojů apod.. Dále nesmíte powerbanku zatajovat, odstraňovat z ní kabely, rozebírat jí apod., je nutné vyvarovat se jakéhokoli i výslovně nejmenovaného chování, které teré vede k poškození, nebo k znehodnocení powerbanky, případně k bránění použití powerbank EnergyPoint jiným osobám.
  (j) powerbanku EnergyPoint, musíte vrátit ve stejném stavu, v jakém byla zapůjčena. Pokud bude powerbanka EnergyPoint vrácena poškozená, nebo v havarijním stavu, bude vám účtován poplatek ve výši nákladů na její opravu. Bude-li powerbanky poškozena natolik, že bude neopravitelná, bude Vám účtována plná cena v hodnotě nové powerbanky.
  (k) powerbanku EnergyPoint, nesmíte pronajímat nikomu jinému, ani nesmíte powerbanku EnergyPoint používat k provozování jakékoli obchodní činnosti.
  (l) kromě jiných omezení, která nejsou určena k omezení, souvisejících s vaším používáním powerbanky EnergyPoint, nesmíte:
          (i) jakýmkoli způsobem upravovat, demontovat, popisovat, připevňovat příslušenství k powerbance;
         (ii)jakýmkoliv způsobem znečišťovat powerbanku, nebo používat powerbanku EnergyPoint k jakýmkoli reklamním, podobným komerčním účelům;
  (m) powerbanku EnergyPoint používejte tak, aby jste umožnili využití služeb sdílených powerbank EnergyPoint i ostatním;
  (n) pokaždé bezprostředně před použitím jakékoli powerbanky EnergyPoint prohlašujete a zaručujete, že:
         (i)berete na vědomí, že EnergyPoint (potažmo PagerSpeed s.r.o.) nezaručuje, že jakákoli powerbanka EnergyPoint, bude dostupná v době a na místě, které si přejete používat, zejména v době vysoké poptávky;
        (ii) berete na vědomí, že EnergyPoint (potažmo PagerSpeed s.r.o.) nezaručuje, že budete moci baterii po zapůjčení kdykoli vrátit, pokud jsou všechny stanice v okolí plné baterií. Pokud k tomu dojde, kontaktujte podporu prostřednictvím aplikace, nebo kontaktů na platformě;
        (iii) pronájem powerbank EnergyPoint, je určena pouze těm osobám, které jsou schopné, mentálně vyspělé a kvalifikované samostatně powerbanku EnergyPoint provozovat, a které souhlasily se všemi podmínkami této smlouvy.
 6. REKLAMACE
  V případě, že budete mít kdykoli stížnost nebo spor týkající se služby nebo platformy, můžete nás o tom informovat prostřednictvím platformy nebo zasláním emailu na emailovou dresu našeho zákaznického servisu na adrese: podpora@enrgy-point-sharing.cz.
 7. PORUŠENÍ
  7.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za účelem ochrany práv a zájmů ostatních uživatelů Platformy a EnergyPoint, můžeme podniknout níže uvedení kroky, aniž bychom vás předem informovali. Jestliže, na základě našeho výhradního a absolutního uvážení rozhodneme, že jste porušili kterékoli z podmínek této smlouvy, máme právo:
  (a) odečíst odpovídající částku ze zůstatku vašeho účtu, jestli že Vaše jednání povede k jakékoli ztrátě, poškození, výdajům, nákladům nebo snížení hodnoty pro nás (včetně nákladů na dobu opravy);
  (b) můžeme pozastavit váš účet nebo vám trvale zablokovat používání platformy;
  7.2 Po provedení kterékoli z výše uvedených akcí vám zašleme zprávu s upozorněním. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho řešení vašeho porušení, můžete se odvolat na e-mail našeho zákaznického servisu na adrese: podpora@enrgy-point-sharing.cz.
 8. VLASTNICTVÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  8.1 Váš souhlas s touto smlouvou a tím, že se stanete uživatelem, vás opravňují pouze ke službě v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě. Mezi vámi a námi neexistuje žádné jiné oprávnění, spolupráce, partnerství nebo zastoupení.
  8.2 Berete na vědomí, že všechna práva duševního vlastnictví na platformě a k platformě (včetně autorských práv, ochranných známek, obchodních názvů, log, zdrojových a objektových kódů) a příslušných vlastnických práv, náleží a vždy zůstává výhradním majetkem PagerSpeed s.r.o. – provozovatelem platformy a služby EnergyPoint.
  8.3 Důvěrné informace na platformě jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím PagerSpeed s.r.o., nebo našich poskytovatelů licencí a nic v této smlouvě nepřevádí jakákoli práva duševního vlastnictví v platformě a na platformu, nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví vlastněná PagerSpeed s.r.o., nebo našimi poskytovateli licencí na vás. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že bez výslovného písemného souhlasu vlastníka takových práv duševního vlastnictví nesmíte používat, upravovat, pronajímat, prodávat, přenášet, nebo jinak porušovat výše uvedená práva duševního vlastnictví (jako je např. zpětné inženýrství, dekompilace apod.). 8.4 Název a loga EnergyPoint, jsou našimi ochrannými známkami a obchodními názvy a nelze je duplikovat, napodobovat, nebo používat jako celek ani zčásti, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Kromě toho berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny stránky, text, grafika, obrázky, ikony tlačítek a skripty na formuláři platformy, jsou majetkem nás a nesmíte sami a ani přimět žádnou třetí stranu, aby duplikovala, napodobovala nebo používala jako celek, nebo i jen část celku bez našeho předchozího písemného souhlasu.
  8.4 Poskytujeme vám omezenou, bezplatnou, nevýhradní, osobní, odvolatelnou a nepřenosnou licenci ke stažení a používání aplikace EnergyPoint APP pro vaše osobní, nekomerční účely, za předpokladu, že budete dodržovat tuto smlouvu. Aplikaci EnergyPoint APP a naši službu můžete používat pouze tak, jak to dovoluje tato smlouva.
  8.5 Souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat, ukládat a používat jakékoli informace, které nám poskytnete, pokud budeme dodržovat podmínky Zásad ochrany osobních údajů a vaše nastavení ochrany osobních údajů. Během příslušné doby ochrany autorských práv nám (PagerSpeed s.r.o.) a našim přidruženým společnostem tímto udělujete bezplatnou licenci k používání takových informací za pomocí úkonů, které zahrnují ukládání, používání, duplikaci, revizi, úpravy, publikování, vystavování, překlady a šíření, nebo začlenění takových informací do dalšího díla využívajícího média, která jsou v současnosti známá, nebo která budou v budoucnu vyvinuta. Taková licence k použití bude globální, nevýhradní, přenositelná a podlicencovatelná a umožní použití bez souhlasu vás nebo jiné osoby, nebo potřeby vás, nebo jiné osoby upozornit, pokud jsou splněny následující podmínky:
           (i) svou licenci můžete ukončit smazáním určitého obsahu, který jste poskytli, nebo uzavřením svého účtu na Platformě, pokud odstranění obsahu ze zálohovacího systému a dalších systémů nezabere;
          (ii) bez vašeho souhlasu nepoužijeme váš obsah k inzerci jiných produktů a služeb (včetně sponzorovaného obsahu);
          (iii) vždy požádáme o váš souhlas, pokud máme v úmyslu udělit ostatním právo uvolnit váš obsah mimo Platformu.
         (iiii) můžeme upravit váš obsah a upravit jeho formát (jako je jeho překlad, úprava písma, rozložení nebo název souboru, nebo odstranění metadat), ale nebudeme měnit jeho význam;
        (iiiii) s ohledem na jakýkoli návrh, nebo jinou zpětnou vazbu týkající se služby, kterou odešlete, souhlasíte s tím, že můžeme (ale nejsme povinni) takovou zpětnou vazbu použít a sdílet pro jakýkoli účel, bez jakékoli kompenzace pro vás.
 9. ODŠKODNĚNÍ
  9.1 Souhlasíte, bez omezení, odškodníte a ochráníte společnost PagerSpeed s.r.o. provozující službu EnergyPoint a její zaměstnance a zástupce vůči jakékoli odpovědnosti vyplývající z vašeho používání jakékoli powerbanky EnergyPoint, nebo platformy, způsobené vaším jednáním, opomenutím nebo nedbalostí, nebo s ním jakýmkoli způsobem souvisejícím.
  9.2 Souhlasíte s tím, že odškodníte a podržíte PagerSpeed s.r.o. a naše přidružené strany, které s námi společně poskytují Službu, bez jakýchkoli závazků, nároků, ztrát, škod, výdajů, nákladů (včetně právních poplatků vzniklých u soudu, při odvolání nebo jinak), dluhů , pokuty, penále a poplatky, ať už přímé nebo nepřímé, včetně následných, exemplárních, náhodných, zvláštních, represivních, ušlých zisků nebo jiné, které vyplývají z nebo souvisejí s (i) vaším zneužitím nebo znemožněním používat platformu, (ii) vaše zneužití jakýchkoli informací na Platformě nebo z Platformy, (iii) jakýkoli neoprávněný přístup nebo změna vašeho přenosu nebo dat v souvislosti s Platformou, (iv) jakákoli vaše zakázaná nebo škodlivá akce nebo nečinnost, která naruší Platformu nebo Službu.
  9.3 Pokud vaše chování způsobí, že zaplatíme nároky třetích stran, můžeme od vás požadovat náhradu všech ztrát poté, co převezmeme peněžní a jiné závazky vůči třetím stranám.
 10. UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY
  10.1 Ukončení uživatelem. Tuto smlouvu můžete ukončit kterýmkoli z následujících způsobů:
  (a) Pokud nám prostřednictvím Platformy kdykoli oznámíte, že si přejete přestat používat Službu a Platformu;
  (b) Pokud přestanete používat Službu a Platformu a výslovně odmítnete jakékoli změny této Smlouvy předtím, než tyto změny nabudou účinnosti.
  10.2 Ukončení iniciované EnergyPoint. Tuto smlouvu můžeme ukončit kterýmkoli z následujících způsobů:
  (a) pokud porušíte kteroukoli z podmínek této smlouvy;
  (b) Pokud nezaplatíte jakékoli částky splatné podle této smlouvy do 7 dnů od data splatnosti;
  (c) Pokud by podle našeho názoru vaše další používání Služby, nebo Platformy poškodilo Službu, Platformu, nebo jiné uživatele;
  (e) Pokud výslovně odmítnete jakékoli změny této smlouvy, které vám budou čas od času oznámeny.
  10.3 Vypořádání po ukončení.
  (a) Po ukončení této smlouvy budeme mít stále právo vznášet proti vám nároky v souladu s touto smlouvou za jakékoli předchozí porušení z vaší strany nebo jakékoli neuhrazené finanční závazky, které můžete mít.
 11. SMLOUVY A ZÁKAZY
  11.1 Smlouvy.
  Musíte zajistit, aby vaše chování bylo v souladu s následujícími požadavky, když přistupujete ke Službě nebo ji používáte:
  (a) Dodržování všech příslušných zákonů, včetně mimo jiné zákona o deliktech, zákonů na ochranu soukromí, zákonů o duševním vlastnictví, daňových zákonů a regulačních požadavků;
  (b) poskytování přesných informací a jejich včasné aktualizace;
  (c) používání vašeho skutečného jména, identity a dalších osobních údajů v souboru osobních údajů;
  (d) Používání Služby civilizovaným a řádným způsobem.
  11.2 Zákazy (pronájmy powerbank)
  Zavazujete se, že nebudete používat platformu k provádění jakékoli nezákonné činnosti ani k žádnému z následujících jednání:
  (a) Používání Platformy, když nemáte způsobilost k právním úkonům, nebo je vám dočasně, nebo trvale pozastaveno používání Služby;
  (b) převod vašeho účtu na jakoukoli třetí stranu bez našeho souhlasu;
  (c) jakýmkoli způsobem porušovat zákonná práva a zájmy ostatních, prostřednictvím platformy, včetně shromažďování přihlašovacích údajů, nebo jiných osobních údajů jakékoli jiné osoby, používání nebo pokusu o použití účtu jakékoli jiné osoby, obtěžování, urážení, vyhrožování, nátlak nebo ubližování jiné osobě, nebo zasílání nevyžádané pošty nebo jiných nežádoucích zpráv jakékoli jiné osobě, nebo porušování práv duševního vlastnictví jiných osob atd.;
  (d) Zasahování nebo sabotování Platformy, jejího serveru nebo její sítě, nebo vytváření nepřiměřeného zatížení našeho serveru, nebo systému jakýmikoli prostředky, nebo provádění jakékoli činnosti, která může mít za následek poruchu, přetížení nebo poškození (včetně šíření červů, virů, spyware, malware nebo jiných destruktivních kódů), nebo implantování obsahu nebo kódů do uživatelských prohlížečů nebo zařízení, nebo pozměňování, nebo narušování vykreslovacích efektů, nebo zobrazení našich webových stránek v prohlížeči, nebo zařízení uživatele jinými prostředky, nebo nahráváním virů, nebo jiných škodlivých kódů;
  (e) Bez zákonného povolení, účelové používání technik k zachycení, manipulaci, krádeži, záznamu, návštěvě, shromažďování, ukládání, používání, šíření, zveřejňování nebo mazání informací, ke kterým nemáte oprávnění přistupovat z Platformy, jako jsou informace ostatních uživatelů osobní údaje, obsah nebo údaje související s konkurenčními službami (určené podle našeho uvážení), nebo jiné důvěrné informace, které vám nepatří;
  (f) Porušování nebo obcházení jakýchkoli zákonů nebo jakýchkoli našich zásad či pravidel nebo jakýchkoli rozhodnutí o stavu vašeho Účtu;
  (g) podniknutí jakýchkoli kroků k vyhnutí se našim technickým a bezpečnostním opatřením;
  (h) Porušování našich práv duševního vlastnictví nebo jiných práv, mimo jiné včetně používání EnenrgyPoint, nebo našich jiných komerčních log v jakémkoli obchodním názvu, e-mailu nebo webové stránce, mazání jakéhokoli oznámení obsaženého v našich službách o autorských právech, ochranných známkách nebo jiném vlastnictví, poškozování jakýchkoli našich patentů, autorských práv, proprietárních technologií, programů, softwarů nebo informací z databáze, které vlastníme nebo legálně používáme, prostřednictvím kopírování, šíření, zveřejňování, dekódování, rozdělování nebo vytváření derivátů atd.;
  (i) Bez našeho výslovného souhlasu nesmíte naznačovat, nebo prohlašovat, že jste přidruženou společností platformy nebo s ní máte jakýkoli agenturní vztah.
  (j) Bez našeho svolení pronajímání, leasing, půjčování, obchodování, prodej nebo přeprodávání našich služeb nebo jiných relevantních informací nebo dat, nebo zpeněžování nebo komercializace jakékoli z našich služeb;
  (k) mazání, stínění nebo skrývání jakékoli reklamy v našich službách;
  (l) používání automatických programů nebo jiných automatických metod k návštěvě naší služby, přidávání nebo stahování adresářů nebo odesílání nebo přesměrování zpráv;
  (m) Duplikování, úpravy nebo vytváření odvozenin z Platformy nebo jakýchkoli jiných relevantních technologií (pokud není námi povoleno jinak), nebo sledování použitelnosti, výkonu nebo funkcí našich služeb pro soutěžní účely, nebo se účastní vytváření rámce, vytváření zrcadlových obrazů nebo jiné činnosti spočívající v napodobování vzhledu našich webových stránek, funkcí nebo změny, úpravy, opětovné úpravy, nebo pozměňování našich služeb nebo změny, úpravy nebo pozměňování jiných webových stránek za účelem vytvoření mylného dojmu, že takové webové stránky souvisejí s našimi službami.
  (n) návštěva naší služby prostřednictvím webových stránek, které jsme výslovně neposkytli;
  (o) přepisování jakýchkoli bezpečnostních funkcí našich Služeb nebo Platformy;
  (p) napomáhání nebo podporování jakéhokoli porušování této smlouvy nebo našich zásad;
  (q) používání naší Služby a powerbank EnergyPoint, pro jakoukoli nezákonnou činnost nebo činnost, která by byla považována za urážlivou a/nebo protispolečenskému chování.
  (r) Jakékoli jiné nezákonné jednání poškozující Službu a/nebo Platformu
 12. Závěrečné ustanovení
  Přestože ukládáme našim uživatelům standardy jejich chování, nepřipouštíme kontrolovat nebo regulovat chování našich uživatelů na platformě. Proto neneseme odpovědnost za žádný obsah nebo informace šířené nebo sdílené uživateli na platformě. Pokud se domníváte, že uživatel porušil podmínky této smlouvy nebo některé z našich zásad, kontaktujte nás. Přestože se snažíme udržovat bezpečné prostředí, neneseme odpovědnost za příspěvky žádných uživatelů a odmítáme jakoukoli odpovědnost za chování nebo obsah jakýchkoli uživatelů. Pokud se za jakýchkoli okolností a bez našeho svolení dopustíte jakéhokoli zakázaného jednání, nebo zveřejníte nebo rozšíříte jakékoli zakázané informace, budete výhradně odpovědní za všechny související závazky a rizika.
Translate »